Skokinarciarskie.pl
Zarejestruj się!
Strona główna
Zasady
Klasyfikacje
Archiwum
Regulamin
Listy startowe FIS
Skokinarciarskie.pl »
REGULAMIN - Typer.skokinarciarskie.pl
§1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest portal Skokinarciarskie.pl (dalej ”Organizator„).
 2. Konkurs trwa od 22 listopada 2011 do odwołania.
 3. Pierwsza edycja konkursu trwa od 22 listopada 2012 r. do 24 marca 2013 r. Kolejne edycje będą obejmować każdorazowo sezon letni (czerwiec - październik) i zimowy (listopad - kwiecień), przy czym szczegółowe daty wyznaczać będzie kalendarz zawodów w skokach narciarskich ogłaszany przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS).
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540).
 5. Wartość wygranych nie zależy od liczby graczy biorących udział w konkursie.
 6. Wzięcie udziału w Konkursie i dokonanie rejestracji w portalu Skokinarciarskie.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Organizator konkursu zobowiązuje się przestrzegać w szczególności zasad opisanych w art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora konkursu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Informacje o konkursie, regulamin oraz interfejs użytkownika do obsługi typowania są dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.skokinarciarskie.pl/typer.
 8. Definicje:
  1. Strona Typera - strona internetowa znajdująca się pod adresem URL https://www.skokinarciarskie.pl/typer/, wszystkie strony będące rozwinięciem tego adresu URL oraz niezbędne dla potrzeb prawiłowego przebiegu Konkursu strony, stanowiące rozwinięcie adresu URL https://www.skokinarciarskie.pl/ (w szczególności formularz rejestracyjny).
  2. Rejestracja - rejestracja w Typerze, polegająca na wypełnieniu i przesłaniu do Organizatora elektronicznego formularza zamieszczonego w portalu Skokinarciarskie.pl, tj. podanie prawdziwych danych osobowych: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło. Rejestracja jest równoznaczna z potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w konkursie. Jedna osoba ma prawo posiadać tylko jedno konto w systemie Typera. Konto użytkownika Typera jest jednocześnie kontem użytkownika portalu Skokinarciarskie.pl.
  3. Uczestnik - osoba, która dokonała poprawnej Rejestracji, aktywowała konto użytkownika za pomocą odnośnika przesyłanego w wiadomości e-mail i chociaż raz wzięła udział w typowaniu (wytypowała wyniki przynajmniej jednego konkursu).
  4. Klasyfikacja generalna - ranking użytkowników uwzględniający liczbę punktów zdobytych w danej edycji Konkursu.
§2. Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora (w tym sponsorów) oraz członków ich rodzin (dalej ”Uczestnik„). Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin mogą brać udział w Konkursie, jednak nie będą uwzględniani przy podziale nagród.
 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub innego opiekuna, będącego ustawowym przedstawicielem niepełnoletniego.
 3. Uczestnik musi być zarejestrowanym użytkownikiem portalu Skokinarciarskie.pl (musi mieć utworzone aktywne konto użytkownika).
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia danych określonych w punkcie 5. po zakończeniu konkursu.
 6. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto użytkownika. Niedozwolone jest utworzenie przez jednego Uczestnika kilku kont użytkownika w Typerze i portalu Skokinarciarskie.pl. W przypadku ujawnienia naruszenia tego postanowienia Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu i anulować przyznane mu nagrody.
§3. Zasady Konkursu
 1. Konkurs polega na zbieraniu punktów do klasyfikacji generalnej w danym sezonie.
 2. Uczestnik zbiera punkty po uprzedniej autoryzacji, tj. po zalogowaniu się na stronie Typera za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji.
 3. Uczestnik zbiera punkty za wytypowanie wyników konkursów skoków narciarskich, które - zdaniem użytkownika - są najbardziej prawdopodobne.
 4. Uczestnik, przystępując do konkursu, typuje pięciu różnych zawodników/zawodniczek (w przypadku konkursów indywidualnych) lub pięć różnych drużyn (w przypadku konkursów drużynowych), które - jego zdaniem - zajmą miejsca 1-5 we właściwym konkursie.
 5. Typowanie rozpoczyna się na 7 dni (168 godzin), a kończy się na 10 minut przed rozpoczęciem danego konkursu skoków narciarskich.
 6. Jeżeli rozpoczęcie konkursu skoków zostanie przełożone lub zostanie zmieniona jego formuła, zasady punktacji pozostają bez zmian - chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym poinformuje na stronie Typera oraz za pomocą wiadomości e-mail wysłanej do wszystkich Uczestników.
 7. Punkty przyznawane są Uczestnikowi w momencie wprowadzenia wyników przez Organizatora do systemu Typera, nie później niż 72 godziny po zakończeniu właściwego konkursu skoków narciarskich i ogłoszeniu oficjalnych wyników przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS).
 8. Punkty przyznawane są według następujących zasad:
  • Poprawne wytypowanie zawodnika z pierwszej piątki konkursu skoków, który zajął dokładnie to miejsce, które wskazał użytkownik - 50 punktów;
  • Wytypowanie zawodnika z pierwszej piątki konkursu skoków, który zmieścił się w czołowej piątce, ale na innym miejscu, niż wskazane przez użytkownika - 20 punktów;
  • Prawidłowe wskazanie zwycięzcy konkursu skoków - dodatkowe 30 punktów;
  • Jeżeli użytkownik wskazał swoje typy na ponad 48 godzin przed rozpoczęciem konkursu skoków, liczba otrzymanych przez niego punktów mnożona jest przez 2;
  • Jeżeli użytkownik wskazał swoje typy na mniej niż 48 godzin, ale więcej niż 24 godziny przed rozpoczęciem konkursu skoków, liczba otrzymanych przez niego punktów mnożona jest przez 1,5;
  • Jeżeli użytkownik wskazał swoje typy na mniej niż dwie godziny przed rozpoczęciem konkursu skoków, liczba otrzymanych przez niego punktów mnożona jest przez 0,5;
  • Uczestnik ma prawo do zmiany już wprowadzonych typów, jednak za każdą zmianę odejmuje mu się 10 punktów od łącznej punktacji za wytypowanie danego konkursu. Za moment typowania w takiej sytuacji uznawany jest moment ostatniej modyfikacji typów, w związku z czym ewentualne bonifikaty uwzględniają czas ostatniej modyfikacji, a nie pierwszego typowania wyników danego konkursu. Liczba zmian jest nieograniczona, w związku z czym użytkownik może otrzymać punkty ujemne, a tym samym zmniejszyć swój dorobek w klasyfikacji generalnej.
 9. W przypadku przełożenia konkursu na inny termin stosuje się następujące zasady rozliczania:
  • jeżeli zmiana nie została uwzględniona na liście startowej, a opóźnienia wynikają np. z oczekiwania na poprawę warunków, podstawą do rozliczenia wciąż pozostaje godzina planowego rozpoczęcia zawodów (ogłoszona przez organizatorów na liście startowej);
  • jeżeli organizatorzy ogłosili nowy termin rozpoczęcia zawodów (tego samego dnia o innej godzinie lub innego dnia) i uwzględniono go na liście startowej, podstawą do rozliczenia staje się nowy termin planowego rozpoczęcia zawodów; w tej sytuacji typowanie pozostaje otwarte do 10 minut przed rozpoczęciem zawodów;
  • jeżeli zawody zostały przesunięte na wcześniejszą godzinę, podstawą do rozliczenia jest godzina planowego rozpoczęcia zawodów ogłoszona na ostatecznej liście startowej (lub - w przypadku braku wskazania godziny na liście startowej - w komunikacie dostępnym w udostępnianych przez FIS wynikach na żywo); w tej sytuacji typowanie zostaje zamknięte w momencie rozpoczęcia zawodów; jeżeli (np. z powodu braku ogłoszenia decyzji przez organizatorów) typowanie nie zostało zamknięte do momentu rozpoczęcia zawodów, typy zgłoszone po rozpoczęciu konkursu, a przed zakończeniem pierwszej serii, zostają uznane jako prawidłowe.
 10. Punkty przyznawane Uczestnikom w kolejnych dniach (po ogłoszeniu wyników po każdym konkursie skoków narciarskich) są sumowane.
 11. Uczestnicy po każdym konkursie tworzą ranking według liczby zgromadzonych punktów w kolejności malejącej (klasyfikacja generalna). Ranking ten jest stale widoczny na stronie Typera i aktualizowany po wprowadzeniu wyników konkursu skoków narciarskich do systemu Typera.
 12. Oprócz klasyfikacji generalnej, obejmującej typowanie we wszystkich konkursach, organizator może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje, m.in.:
  • klasyfikację obejmującą typowanie w indywidualnych konkursach Pucharu Świata mężczyzn;
  • klasyfikację obejmującą typowanie w indywidualnych konkursach Pucharu Świata kobiet;
  • klasyfikację obejmującą typowanie w drużynowych konkursach Pucharu Świata (zawody mężczyzn, kobiet, mieszane);
  • klasyfikację obejmującą typowanie w indywidualnych konkursach Pucharu Kontynentalnego mężczyzn;
  • klasyfikację obejmującą typowanie w indywidualnych konkursach Pucharu Kontynentalnego kobiet;
  • klasyfikację obejmującą typowanie w indywidualnych konkursach FIS Cup;
  • klasyfikację obejmującą typowanie w zawodach Turnieju Czterech Skoczni;
  • klasyfikację obejmującą typowanie w zawodach mistrzostw świata;
  • klasyfikację najwyższych zdobyczy punktowych w pojedynczym konkursie indywidualnym;
  • klasyfikację najwyższych zdobyczy punktowych w pojedynczym konkursie drużynowym;
  • klasyfikację medalową, obejmującą największą liczbę zwycięstw i miejsc w czołowej trójce w pojedynczych typowaniach.
§4. Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu oceny prawidłowości zgłoszeń i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową.
 2. W skład komisji wejdą osoby wytypowane przez organizatora.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 4. Nagrody są przyznawane Uczestnikom, którzy po zakończeniu danego sezonu uzyskali największą sumę punktów w poszczególnych klasyfikacjach (każdorazowo wybranych przez Organizatora).
 5. Informacja o nagrodach, ich liczbie oraz sponsorach zostanie podana osobno dla każdej edycji Konkursu.
 6. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze konkursu nagrody.
 7. W przypadku, gdy tę samą sumę punktów uzyskał więcej niż jeden Uczestnik, nagrodę o wyższej wartości otrzymuje ten Uczestnik, który wytypował więcej pierwszych miejsc w Typerze; jeśli również ta liczba jest równa, to drugich itd.
 8. W celu uzgodnienia szczegółów przekazania nagrody, po zakończeniu konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą drogą e-mailową na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik jest zobowiązany do kontaktu zwrotnego w ciągu 50 dni od zakończenia Konkursu.
§5. Postanowienia końcowe
 1. Organizator dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one z przyczyn niezależnych od Organizatora - w szczególności w przypadku awarii serwera lub łącza internetowego, uniemożliwiającej dostęp do strony Typera. Wymienione przypadki nieprawidłowości nie mogą być przyczyną potencjalnych reklamacji ze strony Uczestników Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu w każdej chwili bez podania przyczyny, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu. O każdym z powyższych wydarzeń Organizator poinformuje Uczestników na stronie Typera oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Uczestników. Aktualna wersja Regulaminu będzie publikowana w serwisie internetowym Organizatora pod adresem www.skokinarciarskie.pl/typer/ oraz w siedzibie Organizatora i obowiązuje od momentu jej opublikowania.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika konkursu punktów niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną.
 5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 6. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu oraz dokładny opis i powód reklamacji. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 7. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 11. Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w trakcie trwania Konkursu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
« powrót do strony głównej Typera